Privacy policy

PRIVACYVERKLARING HAPPYNEST NV


I.    Introductie 
1.    Wie zijn wij?
HappyNest NV met maatschappelijke zetel te Kantersteen 47, 1000 Brussel en ondernemingsnummer 0802098146 hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

HappyNest NV is een samenwerking tussen Matexi NV enerzijds en BNP Paribas Fortis NV anderzijds (hierna “HappyNest”, “we”, “wij” of “ons”). 
HappyNest biedt residentiële woningen aan om te huren, waarna huurders na de huurperiode de optie krijgen om de woning te kopen aan voordeligere voorwaarden van HappyNest. Onze opdracht bestaat erin mensen te helpen een woning te kopen op een kwalitatieve en toegankelijke manier wanneer een tekort aan eigen middelen dit in principe zou tegenwerken.

Deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) geeft duiding waarom wij uw persoonsgegevens vragen en wat wij met deze gegevens doen. Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Deze verklaring geldt voor de persoonsgegevens  die HappyNest als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Dit betekent dat wij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van die gegevens.

Voor vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u in eerste instantie graag door naar uw gekende contactpersoon bij ons. U kunt ons ook steeds bereiken via onderstaande gegevens:

-    via e-mail:     [info@happynest.be]
-    via brief:     Kantersteen 47,1000 Brussel

2.    Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens zowel voor als tijdens het verlenen van onze dienstverlening inzake verhuur-en verkoop van huizen en appartementen, en dit via de website van  HappyNest (o.a. www.happynest.be) (hierna “de Website”); en op alle activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden. 
Voor het correcte verloop van het verhuur/verkoopproces werkt HappyNest samen met partners die deze gegevens ook dienen te verwerken voor het goede verloop van onze dienstverlening. Zo kunnen uw persoonsgegevens als geïnteresseerde of potentiële klant bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier, een aanvraag voor een bezoek, interesse in een bepaald aanbod of bij het invullen van de wachtlijst via haar website of diensten worden verwerkt door en gedeeld met Matexi NV. Ook de verwerking van uw persoonsgegevens via (de website van) onze partners voor onze dienstverlening en dezelfde activiteiten namens ons, valt onder deze Privacyverklaring.
Deze Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website.  
De betrokkenen (hierna “u”, “uw”) tot wie deze Privacyverklaring is gericht kunnen o.m. de volgende zijn:  de loutere bezoeker van de Website; de (geïnteresseerde of potentiële) klant; de individuen wiens persoonsgegevens wij verzamelen naar aanleiding van het aanbieden van onze diensten aan klanten; de zakenpartners die ons bijstaan bij het verlenen van onze diensten aan klanten, bv. leveranciers, onderaannemers en/of samenwerkingspartners; alle individuen die met één van voormelde partijen geassocieerd zijn; of enige andere individuen die in contact komen met ons. 
Ook de gegevens van voormalige en potentieel toekomstige zakelijke contacten zoals klanten en zakenpartners worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform deze Privacyverklaring. 
 

II.    Gebruik van persoonsgegevens 
A.    Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke wanneer u gebruik maakt van de Website en betrokkenen bent bij de daarmee verbonden activiteiten of aangeboden diensten.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen van onze partners (bijv. Matexi NV) wanneer u gebruik maakt van de website van onze partner om met ons in contact te komen of meer te weten te komen over onze projecten, activiteiten en/of diensten.
B.    Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen? 
Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken, afhankelijk van uw relatie met HappyNest. Dit betekent niet dat wij in alle gevallen over alle hieronder vermelde gegevens van u beschikken. Dit zal immers steeds afhangen van de concrete situatie en uw voorkeuren.

Bezoekers van onze Website
Indien u onze Website bezoekt, verwerken wij via het gebruik van cookies en via uw gebruik van functies die wij voorzien hebben op de Website mogelijks onderstaande gegevens van u. Deze functies omvatten onder meer het invullen van een contactformulier (bijvoorbeeld voor het krijgen van informatie over een bepaald pand) of het inschrijven op een wachtlijst op de Website.
    Uw elektronische identificatiegegevens: 
bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype, verbindingsmomenten, locatiegegevens, voorkeurstaal en andere verbindings- en trackinggegevens zoals cookies en tracers voor niet-reclame doeleinden of analytische doeleinden op onze Website, onlinediensten, applicaties, sociale media pagina’s, …
    Uw identificatiegegevens
bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
    Uw contactgegevens
bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, postcode (bijv. voor het inschrijven op een wachtlijst), …
    Uw contactgeschiedenis
bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden.

In de cookiepolicy  kunt u meer informatie verkrijgen omtrent het gebruik van cookies.

Klanten
Van u als onze huidige, voormalige of potentieel toekomstige klant verwerken wij mogelijks onderstaande gegevens. Welke gegevens wij concreet van u verwerken, zal uiteraard afhangen van de concrete relatie die u met ons heeft en de diensten die u als klant bij ons afneemt, afgenomen heeft, of mogelijks wenst af te nemen.

    Uw identificatiegegevens
Bijvoorbeeld identiteitskaartnummer, rijksregisternummer (met inachtneming van de desbetreffende regelgeving), paspoortnummer, rijbewijsnummer, foto’s, handtekening, een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of ingeval van de opmaak van een huur- of koopovereenkomst)
    Uw contactgegevens
bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, huidige adres en postcode, … 
    Uw contactgeschiedenis
bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden
    Uw financiële bijzonderheden
bijvoorbeeld financiële identificatiegegevens zoals een bankrekeningnummer; informatie en bewijzen omtrent inkomsten (bijv. loonfiche of rekeninguittreksels, indien nodig de aangifte in de personenbelasting)
    Uw persoonlijke kenmerken    
bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, geboortedatum, gezinssamenstelling…
    Uw (woon)voorkeuren
bijvoorbeeld uw levensstijlvoorkeuren, aard van de woning, eigendom, classificatie van de woning, …
    Uw openbare gegevens
bijvoorbeeld publiek beschikbare gegevens zoals berichten in de pers, uw profiel op professionele sociale netwerken, ...
    Verdere gegevens die u ons bezorgt bij het verstrekken van onze dienstverlening en verzameld in het kader van onze interacties met u
bijvoorbeeld gegevens die u verder nog invult in bijv. een contactformulier/verzoek/mail/ infofiche, huur/optieovereenkomst, bewijs van (brand)verzekering, en ons bezorgt; opmerkingen, suggesties, behoeften verzameld tijdens onze uitwisselingen in persoon in onze kantoren (rapporten), bij events, kijkdagen en online tijdens telefonische communicatie (telefoongesprek), per e-mail, chat, chatbot, uitwisselingen op onze sociale media pagina’s en uw laatste klachten

Zakenpartners 
Van onze (contactpersonen bij onze) huidige, voormalige en potentieel toekomstige zakenpartners verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens. Welke gegevens wij concreet van u verwerken, zal uiteraard afhangen van de concrete manier waarop u ons als onze zakenpartner bijstaat in de verlening van onze diensten aan klanten.

    Uw identificatiegegevens
bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
    Uw contactgegevens
bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, …
    Uw contactgeschiedenis
bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden
    Uw financiële bijzonderheden
bijvoorbeeld persoonlijke betaalkaartgegevens, rekeningnummer, indien u betalingen uitvoert naar ons of betalingen ontvangt van ons
    Uw openbare gegevens


bijvoorbeeld publiek beschikbare gegevens zoals berichten in de pers, uw profiel op professionele sociale netwerken
C.    Bijzondere categorieën van persoonsgegevens 
In principe zullen wij geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (i.e. gegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.
D.    Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken? 
Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gebaseerd zal zijn op de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij steunen de verwerking van persoonsgegevens op de volgende gronden:

1.    De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met onze klanten en/of zakenpartners en teneinde u onze diensten te kunnen verschaffen, bijvoorbeeld het verwerken van een ingevulde infofiche, screening en solvabiliteitscontrole, beoordeling en selectie van u als (al dan niet) definitieve huurder, enz..
2.    De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld in het kader van de antiwitwaswetgeving (AML) voor zover deze van toepassing is op bepaalde activiteiten van ons of onze partners en voor zover noodzakelijk.
3.    De verwerking is gebaseerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten en mits aan specifieke voorwaarden is voldaan. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het toesturen van marketingcommunicatie door ons of door onze geassocieerde of verbonden vennootschappen aan u als één van onze geïnteresseerde of bestaande of gewezen klanten waarvan wij recente contactgegevens hebben. Door de aard van de beschikbare gegevens en het feit dat u gelijkaardige diensten van ons wil afnemen, reeds afneemt of heeft afgenomen of geïnteresseerd bent in een bepaald project in de regio,, beoordelen wij dat enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering is, terwijl wij menen dat de verstrekte informatie, o.m. over gelijkaardige projecten, interessant kan zijn voor u. Daarnaast beroepen wij ons op onze gerechtvaardigde belangen om uw identiteitsgegevens (naam) te gebruiken voor verdere screening als deel van de kwaliteits-en solvabiliteitscontrole van onze potentiële klanten bij het beoordelen van een huuraanvraag. Vooraleer over te gaan tot het verlenen van een huuroptie wordt immers als laatste onderdeel in het screening-proces bij potentiële huurders nagegaan of of er voor hen geen beperkingen gelden bij onze partners, onder meer ingevolge witwassen, terrorisme en andere criminele activiteiten, alsook eventueel andere ernstige feiten. Deze identificatiegegevens worden louter gebruikt voor raadpleging van de overzichten hiervan en worden niet verder bewaard.
Waar wij ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door u de mogelijkheid te bieden deze verwerking onmiddellijk en eenvoudigweg stop te zetten. 
4.    De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Deze toestemming wordt o.m.  afgeleid uit het vrijwillig en rechtstreeks verstrekken van uw gegevens aan ons al dan niet mondeling, schriftelijk of via een elektronisch contactformulier/-bericht. Wanneer u zichzelf plaatst op een wachtlijst voor een bepaald project, verzenden wij u updates over het project en projecten in dezelfde regio. Dit gebeurt eveneens op basis van uw toestemming, met name interesse in het project in die regio (incl. kijkdag).
Om een antwoord te kunnen bieden op een vraag die u stelt met betrekking tot een bepaald aanbod (bijvoorbeeld een specifiek pand) van ons, het inschrijven op de nieuwsbrief, een wachtlijst, evenementen, enz. In bijvoorbeeld een contactformulier of per mail, geeft u ook toestemming voor de doorgifte van uw relevante gegevens aan Matexi NV zodat wij u een precies en correct antwoord kunnen bieden op uw vraag.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Wij vragen u om een telefonische intrekking van uw toestemming steeds schriftelijk te bevestigen, dan wel uw toestemming in te trekken per e-mail of per brief. 
E.    Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken? 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Wanneer wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de volgende te onderscheiden doeleinden:

-    operationele doeleinden: bijvoorbeeld de optimalisatie van onze Website, om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden, om gevolg te geven aan uw verzoek en/of uw contactvraag te beantwoorden;
-    zakelijke doeleinden: bijvoorbeeld om de relaties met onze klanten en zakenpartners te beheren en u onze diensten aan te bieden of te verlenen, om u te informeren over onze werking en dienstverlening, het doorgeven van gegevens van klanten aan zakenpartners om de diensten te kunnen verlenen, het factureren van de verstrekte diensten aan onze klanten, het betalen van onze zakenpartners, communicatie met onze medewerkers en zakenpartners omtrent de verlening van onze diensten aan u als onze klant of onze samenwerking met u als onze zakenpartner;
-    commerciële doeleinden: bijvoorbeeld voor het toesturen van marketingcommunicatie, voor het verzenden van nieuwsbrieven of om u op de hoogte te houden omtrent activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties, etc. Of voor het nagaan van uw tevredenheid als onze klant of zakenpartner;  
-    juridische of wettelijke doeleinden: bijvoorbeeld voor juridische redenen en procedures, om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen, om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of afdwinging van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.
F.    Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we uw persoonlijke gegevens wissen of anonimiseren. Als dit niet (technisch of praktisch) mogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen of omdat wij deze beperkt nodig hebben voor de administratie waarin informatie staat over betrokkenen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met hen opnemen, dan bewaren wij uw gegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen van zodra dit mogelijk wordt. 
G.    Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens? 
Wij kunnen persoonsgegevens van u rechtstreeks, van openbare bronnen of van zakenpartners/derden verkrijgen.
Sommige gegevens worden daarenboven op geautomatiseerde wijze verzameld door middel van het gebruik van cookies of daarmee vergelijkbare technologieën. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij naar onze Cookieverklaring [URL-link naar cookieverklaring].
Indien wij uw gegevens van externe bronnen verkrijgen, zou u in principe reeds op de hoogte gebracht moeten zijn van de mogelijke gegevensdoorgifte aan ons door deze bron zelf. In ieder geval zullen wij u wanneer wij uw gegevens van externe (al dan niet openbare) bronnen verkrijgen en wij deze als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken, uiterlijk op het moment van ons eerste contact met u over de verwerking van uw gegevens informeren.
H.     Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 
Wij hechten veel belang aan gegevensbeveiliging en hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot dergelijk inbreuk opvolgen. 
I.    Waar bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens voornamelijk op IT-systemen in België. Het beheer van sommige van onze IT-systemen wordt echter uitbesteed aan derden waarbij de gegevens worden bewaard in de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer wij IT-dienstverleners of andere zakenpartners ingeschakeld hebben die zich buiten de EER bevinden, wat betekent dat uw gegevens ook buiten de bovengenoemde landen kunnen worden opgeslagen, zullen wij steeds voldoen aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt om de adequate bescherming van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren. 
J.    Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn, u daarin toestemt of wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden.  
Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens delen met andere vennootschappen verbonden of geassocieerd met HappyNest die deze voor hun eigen doeleinden als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke wensen aan te wenden en voor zover u daarin heeft toegestemd, in het bijzonder: 
    Matexi NV met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 180 8790 Waregem  en ondernemingsnummer 0405.580.655 en de aan haar verbonden of geassocieerde vennootschappen. Voor zover dit van toepassing is, verwijzen wij u hiervoor naar de privacyverklaring van Matexi NV.

Waar nodig doen wij een beroep op (externe) dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, die desgevallend bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren namens ons. Wij zullen uw persoonsgegevens slechts delen met deze (externe) dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in deze Privacyverklaring is bepaald. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.  
Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover nodig zoals hieronder gespecifieerd, met de volgende entiteiten delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze entiteiten in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:
    postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven; 
    betalingsdienstverleners; 
    de verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitvoeren van onze activiteiten, met het oog op een efficiënt digitaal gegevensbeheer, waaronder het bewaren van onze bestanden aan klanten en zakenpartners, het uitsturen aan zakenpartners van transactionele e-mails, het uitsturen van e-mails met het oog op het promoten van onze commerciële activiteiten, het hosten en beheren van onze Website, mailboxen, het ons verlenen van inzicht in de manier waarop u onze Website gebruikt door middel van de diensten aangeboden door Google Analytics, etc;
    de verwerkers die ons bijstaan bij onze dienstverlening (bijv. Matexi NV), o.m. bij het behandelen en/of beantwoorden van vragen, verzoeken en contactformulieren, het uitsturen aan (geïnteresseerde of potentiële) klanten van transactionele e-mails, het uitsturen van e-mails met het oog op het promoten van onze commerciële activiteiten, het verder afhandelen van een kijkdag, plaatsbezoek, vervolggesprekken- en voorbereiding van onze diensten;
    zakenpartners op wie wij een beroep doen in het kader van de aanbieding en levering van onze diensten, om hen in staat te stellen om ons bij te staan bij het verstrekken van onze diensten aan u als onze klant (bv. extern communicatiebureau, immobiliënwebsites);
    verbonden of geassocieerde vennootschappen met HappyNest wanneer wij van mening zijn dat het aangewezen is om hen te betrekken bij een (potentiële) dienst, waarbij de gegevens die wij delen echter beperkt blijven tot wat nuttig en noodzakelijk is ;
    overheidsorganen en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen als onderneming, en de efficiënte verdediging van onze belangen in het kader van een eventueel juridisch geschil, voor wat betreft de gegevens die hier strikt noodzakelijk voor zijn.

De doorgiftes van uw gegevens aan de hierboven geïdentificeerde partijen voor de vermelde doeleinden is naargelang het geval gebaseerd op (1) de noodzaak hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben als onze klant, kandidaat-huurder of zakenpartner, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van dergelijke overeenkomst, (2) onze gerechtvaardigde belangen, (3) de noodzaak hiervan om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, of (4) uw toestemming.
III.    Rechten van de betrokkene 
U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post via de bovenvermelde contactgegevens.

U beschikt over de volgende rechten:

-    Recht van inzage en kopie: indien u dat wenst kan u uw persoonsgegevens inzien en hiervan een kopie verkrijgen;

-    Recht van aanpassing of rectificatie: indien u meent dat we onjuiste gegevens hebben van u dan kan u ons dit laten weten en dan passen wij deze aan voor u; u kan dit ook zelf aanpassen in het Klantenportaal;

-    Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid):  indien u dat wenst kan u van ons vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens wel nog moeten verwerken;

-    Recht op beperking van verwerking: indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken dan kan u deze verwerking ook laten beperken.

-    Recht van bezwaar: u kan ook bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien het om marketing gaat dan zullen we de verwerking zo snel als mogelijk stopzetten.

-    Recht op overdraagbaarheid: indien u uw persoonsgegevens wenst over te dragen, gelieve contact met ons op te nemen.

De uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopie van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.  

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. 
IV.    Klachtmogelijkheden van de betrokkene
Ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen de Privacywetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken.

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen maar daarnaast beschikt u ook over andere klachtmogelijkheden:

U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren: 
Via brief:         Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel
België
Via e-mail:       contact@apd-gba.be
Via telefoon:     +32 (0)2 274 48 00
Via fax:                    + 32 (0)2 274 48 35    

U kunt eveneens, indien u schade zou lijden, een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechtbank.
Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/klacht-en-beroep. 
V.    Wat met links naar andere websites en sociale media?
De Website kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere externe, niet-gerelateerde bedrijven of willekeurig door een sociaal media-platform wordt aangeboden. HappyNest is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die externe websites. Evenmin is deze Privacyverklaring op die websites van toepassing.
Als u inhoud via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. HapyNest is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze Privacyverklaring op die sociale media van toepassing.
VI.    Wijzigingen 
Wij kunnen eenzijdig beslissen om veranderingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. In dat geval treedt de nieuwe versie onmiddellijk in werking. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze Websites. In geval van een substantiële wijziging van deze Privacyverklaring die relevant is voor u, zullen wij u – voor zover mogelijk – hierover rechtstreeks informeren. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is geweest, is onderaan terug te vinden.

Laatst gewijzigd op: [26 mei 2023]

 

Wil jij weten wanneer HappyNest in jouw buurt beschikbaar is?

Is een huurkoopwoning de sleutel tot jouw woonsucces?